ΑΓΑΠΩ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΕΡΩ

Η υλοποίηση του προγράμματος «Αγαπώ και προσφέρω», ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2016 και συνέβαλε σημαντικά στη μείωση των επιπτώσεων από τις οποίες υποφέρουν οι άπορες και κοινωνικά αποκλεισμένες οικογένειες, βοήθησε στη καταπολέμηση της φτώχειας μέσω της μηνιαίας κάλυψης βασικών αναγκών διαβίωσης με παροχές σε νωπά είδη διατροφής, ιατροφαρμακευτική κάλυψη ή/και αποπληρωμή λογαριασμών (50 ευρώ κάθε μήνα). Σημαντική παράμετρος του έργου ήταν παράλληλα η παροχή ηθικής, συναισθηματικής και πνευματικής υποστήριξης των ωφελούμενων από επαγγελματίες ψυχικής υγείας και κοινωνικούς επιστήμονες. Γεωγραφικά, το πρόγραμμα κάλυψε σχεδόν όλη την Ελλάδα μέσω των Κάριτας των εννέα Καθολικών Εκκλησιαστικών Επαρχιών: Κάριτας Αθήνας, Κάριτας Αρμενόρρυθμων, Κάριτας Θείας Πρόνοια, Κάριτας Βικαριάτου Θεσσαλονίκης, Κάριτας Κέρκυρας, Κάριτας Κρήτης, Κάριτας Νάξου – Τήνου, Κάριτας Σύρου και Κάριτας Χίου.

Η πρόβλεψη για τον αριθμό των οικογενειών που θα ωφελούνταν από το πρόγραμμα στην τοπική μας Κάριτας Νάξου – Τήνου ήταν αρχικά (έως) 40. Ήδη όμως, από τους πρώτους μήνες της υλοποίησης του προγράμματος παρατηρήθηκε ότι η ανάγκη στήριξης περισσοτέρων οικογενειών είναι μεγάλη. Το πρόγραμμα επεκτάθηκε χάρις στη συνεργασία των εφημερίων, στο δίκτυο εθελοντών αλλά και των συνεργατών της Κάριτας εκτός της Τήνου και στα νησιά Νάξο και Άνδρο. Ενδεικτικά το μήνα Φεβρουάριο 2017 ο συνολικός αριθμός ωφελούμενων οικογενειών στα τρία νησιά ανήλθε στις 85. Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε το Μάρτιο του 2018 και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το οποίο η τοπική Κάριτας θεωρεί σκόπιμο να ευχαριστήσει.

 

ΤΕΒΑ

Η τοπική Κάριτας. εκ μέρους της Καθολικής Αρχιεπισκοπής Νάξου – Τήνου και σε συνεργασία με τους υπόλοιπους κοινωνικούς εταίρους της σχετικής σύμπραξης, συμμετέχει στη διανομή αγαθών του κρατικού προγράμματος επισιτιστικής βοήθειας ΤΕΒΑ στη Τήνο.

 

ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Το πρόγραμμα αδελφοποιήσεων μεταξύ Ιταλικών και Ελληνικών Κάριτας ξεκίνησε με πρωτοβουλία της Ιταλικής πλευράς κατόπιν προτροπής του ίδιου του Πάπα το έτος 2014 με σκοπό να ενισχυθούν οικογένειες αλλά και οι τοπικές Κάριτας στην Ελλάδα εν μέσω οικονομικής κρίσης.

Οι τρόποι υποστήριξης είναι δυο: α) κοινωνικά προγράμματα σαν ουσιαστική απάντηση στις ανάγκες των οικογενειών, οικονομική συνεισφορά, μικρό-δάνεια, γεωργική ανάπτυξη, επιμόρφωση, επιδοτούμενη εργασία και β) κοινωνικό-ποιμαντική εμψύχωση, κατασκηνώσεις εθελοντών, ανταλλαγές νέων, συνέδρια, διακοπές αλληλεγγύης κοκ. Η Κάριτας Νάξου Τήνου έχει  αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς κυρίως με την Caritas Reggio Calabria – Bova αλλά και με τη Caritas Foligno. Επικοινωνία υπάρχει και με άλλες Ιταλικές Κάριτας όπως την Caritas Cuneo. Αρκετές οικογένειες έχουν ωφεληθεί από τις παραπάνω συνεργασίες ενώ μέσω ανταλλαγής επισκέψεων μέλη του συμβουλίου και εθελοντές της Κάριτας Νάξου Τήνου ανέπτυξαν δεξιότητες, τεχνογνωσία και ενημερώθηκαν για καλές πρακτικές που εφαρμόζονται στο ιταλικό περιβάλλον και θα μπορούσαν να υιοθετηθούν και στην Ελλάδα.

Μέσω αυτού του προγράμματος κατέστη δυνατή η δημιουργία του Κέντρου Ακρόασης της τοπικής μας Κάριτας, ενώ και το ηλεκτρονικό σύστημα καταγραφής των αναγκών των ωφελουμένων που χρησιμοποιούν οι Κάριτας στην Ελλάδα (OSPOweb) παραχωρήθηκε δωρεάν από την Caritas Italiana. Η δράση των αδελφοποιήσεων είναι ζωντανή και εξελισσόμενη διαδικασία που έχει ήδη προσφέρει και συνεχίζει να δίνει πολλούς ωφέλιμους καρπούς.

 
ΠΡΟΓΕΥΜΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
Η Κάριτας Νάξου – Τήνου αναγνωρίζοντας ότι η οικονομική κρίση έχει επηρεάσει αρκετές οικογένειες και στα νησιά μας αιτήθηκε και εντάχθηκε πιλοτικά σε έκτακτα προγράμματα της Κάριτας Ευρώπης που στόχο έχουν τα παιδιά και τους νέους, πιο συγκεκριμένα στη δράση «Πρόγευμα μαθητών».

Έτσι λοιπόν κατά τη διάρκεια της σχολικής διαδικασίας, από το σχολικό έτος 2015-2016 και έκτοτε, εξασφαλίζεται ημερήσιο σνακ (κολατσιό) σε ορισμένο αριθμό μαθητών του Γυμνασίου Τήνου των οποίων η οικογένεια δεν διαθέτει οικονομικούς πόρους να προμηθεύσει.

Αξίζει να σημειωθεί ότι επελέγη το Γυμνάσιο Τήνου καθώς πληροί δυο βασικές προϋποθέσεις που ορίζονται από το πρόγραμμα, οι οποίες είναι αφ’ ενός η παροχή βοήθειας να αφορά παιδιά πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη ποιοτικής διατροφής καθημερινά για την ομαλή τους ανάπτυξη και αφ’ ετέρου την ύπαρξη κυλικείου στη σχολική μονάδα ώστε να διασφαλίζεται ο σεβασμός προς το πρόσωπο του κάθε ωφελούμενου μαθητή ο οποίος επιλέγει τα είδη προς κατανάλωση όπως και οι υπόλοιποι συμμαθητές αποφεύγοντας έτσι πιθανές διακρίσεις και στιγματισμό. Οι εκάστοτε επιλογές μαθητών γίνονται από τη σχολική κοινότητα χωρίς καμία εμπλοκή των μελών της Κάριτας. Ευελπιστούμε να έχουμε ευκαιρία μεγαλύτερης χρηματοδότησης μελλοντικά ώστε να υπάρξει δυνατότητα η ίδια παροχή να δοθεί σε μαθητές και άλλων σχολικών μονάδων.