Προκήρυξη θέσης συνεργάτη για την Κάριτας Νάξου – Τήνου

ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

 ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΚΑΡΙΤΑΣ ΝΑΞΟΥ – ΤΗΝΟΥ»

ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ  

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Τ Τ Ε Ι

την πλήρωση θέσης εξωτερικού συνεργάτη/συνεργατών προκειμένου για

τη λειτουργία στην Τήνο του «Κέντρου Ακρόασης» (social counseling center)

την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για παιδιά

& το συντονισμό προγράμματος ανταλλαγής νέων εθελοντών από χώρες της Ευρώπης   

Κάριτας:

Η Κάριτας είναι Μη Κυβερνητική Φιλανθρωπική Οργάνωση που εμπνέεται από την Κοινωνική Διδασκαλία της Καθολικής Εκκλησίας και από τις εμπειρίες και ελπίδες των ανθρώπων που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση, υφίστανται στερήσεις, είναι περιθωριοποιημένοι και ζουν σε συνθήκες φτώχειας. Βοηθά ανεξαιρέτως τα άτομα που έχουν ανάγκη, οποιασδήποτε θρησκείας, δόγματος, φύλου, εθνικότητας κ.ο.κ. χωρίς διακρίσεις. Τα γεωγραφικά όρια δράσης της Κάριτας Νάξου – Τήνου επεκτείνονται στα νησιά Τήνο, Μύκονο, Άνδρο, Νάξο, Πάρο και Αντίπαρο. 

Περίληψη αρμοδιοτήτων:

Το «Κέντρο Ακρόασης – Συμβουλευτικός Σταθμός» είναι ένα σημείο αναφοράς για τα άτομα που αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Στο Κέντρο Ακρόασης τα άτομα και οικογένειες βρίσκουν κάποιον να τους υποδεχθεί, να τους ακούσει, να τους προσανατολίσει, να τους συνοδεύσει στην αναζήτηση λύσεων στις δυσκολίες τους, έτσι ώστε οι επωφελούμενοι να ξαναβρίσκουν την εμπιστοσύνη τόσο στον εαυτό τους όσο και στους άλλους. Παράλληλα το «Κέντρο Ακρόασης» είναι ένα σημείο παρατήρησης και ταυτοποίησης των καταστάσεων φτώχειας, το είδος της, το μέγεθος της, οι πληθυσμιακές ομάδες που αφορά κλπ. έτσι ώστε η κοινωνία των πολιτών και οι τοπικοί θεσμοί να γνωρίσουν και να ευαισθητοποιηθούν στις καταστάσεις φτώχειας που παρουσιάζονται στο τοπικό επίπεδο. Συγκεκριμένες δράσεις ανακούφισης και στήριξης, ανάλογες των δυνατοτήτων της τοπικής Κάριτας Νάξου – Τήνου, λαμβάνουν χώρα στη συνέχεια προς κάλυψη των εκπεφρασμένων αναγκών.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά υλοποιούνται κατά κύριο λόγο στους χώρους της πρώην Μονής & Σχολής Ουρσουλινών Τήνου και στόχο έχουν μέσα από τεχνικές και εργαλεία μη τυπικής εκπαίδευσης να καλλιεργήσουν τις αξίες της δικαιοσύνης και τις ειρήνης στη νέα γενιά αξιοποιώντας το ιδιαίτερο τοπικό πολιτιστικό και κοινωνικό κεφάλαιο. Διαμορφώνονται κατά περίπτωση ανάλογα με την ηλικία, τον αριθμό των παιδιών, την χρονική περίοδο υλοποίησης κοκ.

Η Κάριτας Νάξου – Τήνου από πολλά χρόνια υποδέχεται και συνεργάζεται με ομάδες προσκόπων και νέων εθελοντών καθώς επίσης και με μεμονωμένους εθελοντές στα πλαίσια λειτουργίας του κοινωνικού χώρου Serviam Café. Η ενασχόληση ενός ατόμου στον τομέα αυτό φιλοδοξεί στη διεύρυνση των δράσεων και τη μεγιστοποίηση της ωφέλειας τόσο για την τοπική κοινωνία όσο και για τους ίδιους τους εθελοντές.

Το εργασιακό περιβάλλον της Κάριτας βασίζεται στη συνεργασία και την αλληλοϋποστήριξη εργαζομένων και εθελοντών ενώ μέσω του διεθνούς δικτύου της, προωθείται η εργασιακή εξέλιξη και η συνεχής επιμόρφωση. 

Κύρια Προσόντα υποψηφίου:

 • Κάτοχος πτυχίου κοινωνικής εργασίας, ψυχολογίας, κοινωνιολογίας, παιδαγωγικών σπουδών ή άλλης παρεμφερούς ειδικότητας, ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (όπου απαιτείται)
 • Δυνατότητα έκδοσης αποδεικτικού παροχής υπηρεσιών
 • Έγκυρη άδεια παραμονής & δυνατότητα κατά νόμο εργασίας στην Ελλάδα
 • Ικανοποιητικός βαθμός γνώσης και χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, επεξεργασία κειμένου βάσεις δεδομένων, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, καθώς και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
 • Να χειρίζεται άριστα την Ελληνική γλώσσα, στο γραπτό και το προφορικό λόγο και να έχει ευχέρεια αντίστοιχα γραπτής και προφορικής επικοινωνίας στα Αγγλικά.
 • Ομαδικό πνεύμα εργασίας, διαπολιτισμική ευαισθησία, επαγγελματική ευελιξία και ενδιαφέρον για παροχή βοήθειας σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
 • Κατανόηση και συμβατό όραμα για την ανάπτυξη της Κάριτας, γνώση της Κοινωνικής Διδασκαλίας της Καθολικής Εκκλησίας, αποδοχή των κανόνων ηθικής και δεοντολογίας της Κάριτας Ελλάς και των διεθνών συμβάσεων που αφορούν δικαιώματα παιδιών και ενηλίκων.

  Συνεκτιμώμενα προσόντα 

 • Καλή γνώση περισσότερων ξένων γλωσσών (ιδιαίτερα ιταλικών).
 • Προηγούμενη εμπειρία σε ανάλογα καθήκοντα.
 • Ευχέρεια μετακίνησης εκτός Τήνου (αν αυτό κριθεί αναγκαίο).

Εκδήλωση ενδιαφέροντος υποψηφίων:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα και μια σύντομη συνοδευτική επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος (500 – 1000 λέξεις) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: caritasntm@caritas.gr ως και τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2023. Σημειώνεται ότι αν κριθεί σκόπιμο είναι δυνατόν να υπάρξει συνεργασία με περισσότερα άτομα εφόσον αυτά ενδιαφέρονται ή εξειδικεύονται περισσότερο σε έναν από τους τρεις παραπάνω τομείς.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων θα εξετασθούν από επιτροπή αξιολόγησης που θα οριστεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της Κάριτας Νάξου – Τήνου και θα κληθούν σε συνέντευξη όσοι υποψήφιοι κριθούν θετικά. Η επιτροπή αξιολόγησης θα κρίνει τους υποψήφιους σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής και βάσει βιογραφικού και συνέντευξης.

Για το ΔΣ της Κάριτας Νάξου – Τήνου